Naslovna

Najbolja lokacija za Vaš posao

Kontaktirajte nas s povjerenjem

Odlična prometna povezanost

Poslovne prilike na Vašem dlanu

Skrolaj mišem prema dolje
Lokacija

Pozicija zone i njena prometna povezanost priodonosi poslovnom uspjehu.

Namjena

Bilo da se radi o proizvodnoj ili poslovnoj namjeni ova zona nudi sve mogućnosti.

Kapaciteti

Planirana površina: 550 ha -> Izgrađeno: 130 ha -> Raspoloživo za gradnju: 100 ha

Podrška

Razvijate ili unapređujete Vaše poslovanje? Obratite nam se s povjerenjem.

Plan zone

Namjena površina

Gospodarsko proizvodna - Gospodarsko poslovna

Skrolaj mišem prema dolje

GOSPODARSKO-PROIZVODNA NAMJENA

Različiti industrijski, obrtnički, zanatski, gospodarski pogoni, skladišni prostori, poslovne, upravne, uredske i trgovačke građevine.

GOSPODARSKO-POSLOVNA NAMJENA

Poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, robne kuće i trgovački kompleksi, proizvodnja bez negativnog utjecaja na okoliš, komunalno servisni i prateći skladišni prostori, poslovni hoteli i moteli.

550 ha

Planirana površina

130 ha

Izgrađeno

100 ha

Raspoloživo

Infrastruktura

Dostupnost infrastrukture

Sve parcele infrastrukturno opremljene

Skrolaj mišem prema dolje

Promet

Industrijska zona Podi povezana je lokalnom prometnicom dužine 4 km s Auto cestom A1 preko čvora Šibenik. Osim toga s prometnim sustavom Grada Šibenika spojena je lokalnom cestom Ž-6109 koja se spaja na državnu cestu D-58 u dužini od 3,5 km.

Zračne luke

Trogir – udaljenost 50 km
Zemunik – udaljenost 45 km

Vodoopskrba

Planiranim područjem industrijske zone Podi položen je magistralni vodoopskrbni cjevovod koji vodi od vodospremnika Kukalj do vodospremnika Jasenovac dimenzija Ø 400 mm. Iz vodospremnika Kukalj izgrađen je glavni odvod prema vodovodnoj mreži Poda Ø 600 mm.

Odvodnja

Industrijska zona Podi spojena je na sustav odvodnje Grada Šibenika.

Elektroenergetika

Izgrađena je TS Podi 110(30)/20(10) kV
Trenutno raspoloživa snaga cca 5 MW
U drugoj fazi opremanja TS koja je u pripremi biti će na raspolaganju 30 MW.

Pošta i telekomunikacije

Unutar zone je izgrađena DTK kanalizacijska mreža.
Dostupan optički telekomunikacijski kabel.

Luka i željeznički terminal

Udaljenost od industrijske zone Podi 5 km.

Terminal za putničko-trajektni promet

Dužina: 250 m
Širina: bez ograničenja
Gaz: 10,0 m
Visina: bez ograničenja

Terminal za prekrcaj generalnog i rasutog tereta

Dužina obale Dobrika: 240 m
Dubina obale: 9,80 m
Veličina broda: 30 000 DWT

Terminal za drvo

Dužina operativne obale: 310 m
Dubina obale: 7 m

Uvjeti građenja

Uvjeti građenja objekata

Uvjeti uređenja parcela

Skrolaj mišem prema dolje

Gospodarsko-proizvodna namjena

 • najveći koeficijent izgrađenosti Kig: 0.3
 • najmanji koeficijent izgrađenosti Kig: 0.1
 • najveći koeficijent iskorištenosti Kis: 0.6
 • minimalna površina čestice iznosi 5.000 m2
 • maksimalna površina čestice nije ograničena
 • najveća etažnost građevine (E) iznosi prizemlje+kat (E=Pr+1) uz mogućnost izvedbe podrumske etaže, odnosno visina građevine mjereno od kote zaravnatog terena do vijenca krova može iznositi najviše V=10m. Ukoliko tehnološki proces zahtijeva visina građevine može biti i viša.
 • minimalno 20% građevinske parcele mora biti uređeno kao zelenilo
 • unutar parcele potrebno je planirati dovoljan broj parkirališnih mijesta

Gospodarsko-poslovna namjena

 • najveći koeficijent izgrađenosti Kig: 0.4
 • najmanji koeficijent izgrađenosti Kig: 0.1
 • najveći koeficijent iskorištenosti Kis: 1.2
 • minimalna površina čestice iznosi 2.500 m2
 • maksimalna površina čestice nije ograničena
 • najveća etažnost građevine (E) iznosi prizemlje +2 kata+potkrovlje (E=Pr+2+Pk) uz mogućnost izvedbe podrumske etaže odnosno visina građevine mjereno od kote zaravnanog terena do vijenca krova može iznositi najviše V=13 m. Ukoliko tehnološki proces zahtijeva visina građevine može biti i viša.
 • minimalno 20% građevinske parcele mora biti uređeno kao zelenilo.
 • unutar parcele potrebno je planirati dovoljan broj parkirališnih mijesta.

Uvjeti natječaja

Osnovni elementi natječaja

Obveze prodavatelja i kupca

Skrolaj mišem prema dolje

Osnovni elementi ponude:

 • Naziv, adresu, telefon i osnovne podatke o ponuditelju
 • Potpune podatke o odgovornoj osobi ponuditelja
 • Dokaze o sposobnosti ponuditelja
 • Arhitektonsko idejno rješenje
 • Opis dosadašnjeg poslovanja
 • Poslovni plan investicije
 • Rok izgradnje i početka obavljanja djelatnosti
 • Ponuđena cijena po jednom metru četvornom koja ne smije biti manja od 5,00 € (slovima: pet eura) u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja
 • Dokaz o plaćanju jamčevine u visini od 10% od ukupne ponuđene cijene
 • Izjavu o prihvaćanju natječajne dokumentacije, uvjeta natječaja, Uputa ponuditeljima i Općih i posebnih uvjeta potpuno istovjetnu u sadržaju i obliku kako je preuzeta u prilogu natječajne dokumentacije, kod čega ta Izjava mora biti ovjerena pečatom i potpisom ponuditelja odnosno ovlaštene odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjerena u potpisu kod javnog bilježnika
 • Ostale dokaze i isprave sukladne Uputama ponuditeljima

Prodavatelj se obvezuje:

 • za prostor i potrebe gradilišta osigurati vodu i električnu energiju, kako bi kupac ostvario priključke o svom trošku
 • do završetka gradnje i pribavljanja uporabne dozvole, ukoliko prometnica već nijeizgrađena, istu izgraditi prema planu. Kupcima osigurati priključke za: električnu energiju, vodu, telefonsku mrežu, a sukladno planu uz prometnicu izgraditi hidrantsku mrežu.

Kupac se obvezuje:

 • Kupac nekretnine dužan je u roku od 18 mjeseci, računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, sukladno idejnom projektu pribaviti urednu lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta za gradnju, provesti parcelaciju i formiranje posebne zemljišne čestice, te započeti s gradnjom.
 • Kupac je dužan u roku od 36 mjeseci, računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, pribaviti urednu uporabnu dozvolu za izgrađeno sukladno idejnom projektu i dobivenoj potvrdi glavnog projekta, te započeti s obavljanjem djelatnosti.
 • Dopušteno je kupcu kupljenu nekretninu dati pod hipoteku radi osiguranja za pribavljanje sredstava za ostvarivanje investicijskog programa na kupljenoj parceli, ali u tom slučaju zabranjeno je kupljenu nekretninu dati kao zalog u okviru zajedničke hipoteke.

Tvrtke u zoni

Pravni subjekti koji posluju u zoni

---

Skrolaj mišem prema dolje
ZM Vikom

Strojna obrada metala


Industrius

Proizvodnja visokotlačnih cijevi i opremanje termoelektrana


Controlmatik

Proizvodnja mjerno regulacijske opreme za kloriranje


Dustom sails

Proizvodnja jedara, tendi za plovila


IDS

Strojna obrada metala


Ivanal

Proizvodnja aluminija, proizvoda za autoindustriju


Miab

Proizvodnja i građenje pročistača za vodu


Hidraulika Kurelja

Proizvodnja i servisiranje hidrauličnih konstrukcija


Ribar i more

Proizvodnja i servis plovila


Skelin Mont

Proizvodnja i ugradnja alu i pvc stolarije


Slatke stvari

Konditorska proizvodnja


Stolarija Gojanović

Proizvodnja i građenje pročistača za vodu


Viper

Prikupljanje i prerada poljoprivrednih proizvoda


Sid

Proizvodnja valovitog papira te ambalaže od kartona


JUA Frischeis

Prerada i prodaja repromaterijala za građevinarstvo i brodogradnju


Aluminium Export Import

Proizvodnja alu i strech folije za domaćinstvo


Automehanika Gavran

Strojna obrada metala i održavanje vozila


City Kebap

Obrada mesnih proizvoda i ugostiteljstvo


Ran

Proizvodnja građevinskih elemenata, armiračnica


Dva Marka

Proizvodnja betonske galanterije


Đambo Staklo

Proizvodnja i obrada stakla


Dunkić

Proizvodnja i servisiranje plovila


Protega Gradnja

Usluge svih vrsta radova auto dizalicama


Stolarija Rudi

Proizvodnja drvenog namještaja


Metal Produkt

Proizvodnja i razvoj elektroopreme, metalnih konstrukcija


Grubišić Atlas

Popravci i servisiranje teške mehanizacije


Feroterm d.o.o.

Prodaja keramike, sanitarija i opreme za grijanje


Eko Natura

Sakupljanje opasnog i neopasnog otpada


GLS

Domaće i međunarodne usluge u dostavi


Sibenal

Proizvodnja i montaža alu i pvc stolarije


Sense Esco

Energana na biomasu


Erak

Pržionica kave, trgovina na veliko


CIOS

Sakupljanje i prerada industrijskog otpada


As Eko

Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija


SeaTech d.o.o.

Proizvodnja plovila


Roveredo d.o.o.

Suha marina, prodaja nautičke opreme


Zunipro

Proizvodnja ventilacijskih i klimatizacijskih uređaja

Zamak

Proizvodnja i ugradnja alu i pvc stolarije


Ultima Auto

Popravak i održavanje vozila


Termes Podi

Trgovina na veliko i malo


Cian

Sanitarna zaštita i zaštita okoliša


G.I.M. GASE

Servis i punjenje posuda pod tlakom


Bioulja

Sakupljanje i odvoz jestivog ulja


Zagrebačka pivovara

Veleprodaja pića


Sajam automobila ZG

Prodaja rabljenih vozila


Korni

Proizvodnja vafel proizvoda


Sapunoteka

Etički i tradicijski inspiriran brend kozmetike


Zetro

Proizvodnja sladoleda


Kameni zid

Obrada kamena


Šibenik aluminiji

Proizvodnja aluminijske stolarije


Prerada Šibenik

Prerada biomase


Media Link

Proizvodnja i emitiranje TV programa


CIAK

Distribucija rezervnih dijelova i autoopreme te pionir ekološkog gospodarenja otpadom


MARINETEK ADRIATIC

Najveći izbor pontona i opreme na Svijetu


COSCO

Consulting


CANTABILE

Proizvodnja slastica


CARBO CAT

Servis za brodove i jahte


KREMIK SERVIS

Servis plovila


CROATIA ENERGY PROJECT

Proizvodnja i sušenje drvne sječke


ENERCON

Popravak električne opreme


ENERGOFLOOR

Montaža podnog grijanja


VELA YACHT

Opremanje plovila


OBRT VICKO

Izrada tendi za plovila


FN-ELEKTROINSTALACIJE

Elektro instalacijski radovi


RITUAL MURTER

Proizvodnja sladoleda


Dokumenti

Pregled i preuzimanje dokumenata

---

Skrolaj mišem prema dolje

Fotogalerija

Podi Šibenik – industrijska zona

Fotografije zone

Skrolaj mišem prema dolje

Kontakt

Upiti i informacije

Obratite nam se s povjerenjem

Skrolaj mišem prema dolje

PODI-ŠIBENIK d.o.o.