Naslovna

Najbolja lokacija za Vaš posao

Kontaktirajte nas s povjerenjem

Odlična prometna povezanost

Poslovne prilike na Vašem dlanu

Skrolaj mišem prema dolje
Lokacija

Pozicija zone i njena prometna povezanost priodonosi poslovnom uspjehu.

Namjena

Bilo da se radi o proizvodnoj ili poslovnoj namjeni ova zona nudi sve mogućnosti.

Kapaciteti

Planirana površina: 550 ha -> Izgrađeno: 130 ha -> Raspoloživo za gradnju: 100 ha

Podrška

Razvijate ili unapređujete Vaše poslovanje? Obratite nam se s povjerenjem.

Plan zone

Namjena površina

Gospodarsko proizvodna - Gospodarsko poslovna

Skrolaj mišem prema dolje

GOSPODARSKO-PROIZVODNA NAMJENA

Različiti industrijski, obrtnički, zanatski, gospodarski pogoni, skladišni prostori, poslovne, upravne, uredske i trgovačke građevine.

GOSPODARSKO-POSLOVNA NAMJENA

Poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, robne kuće i trgovački kompleksi, proizvodnja bez negativnog utjecaja na okoliš, komunalno servisni i prateći skladišni prostori, poslovni hoteli i moteli.

550 ha

Planirana površina

130 ha

Izgrađeno

100 ha

Raspoloživo

Infrastruktura

Dostupnost infrastrukture

Sve parcele infrastrukturno opremljene

Skrolaj mišem prema dolje

Promet

Industrijska zona Podi povezana je lokalnom prometnicom dužine 4 km s Auto cestom A1 preko čvora Šibenik. Osim toga s prometnim sustavom Grada Šibenika spojena je lokalnom cestom Ž-6109 koja se spaja na državnu cestu D-58 u dužini od 3,5 km.

Zračne luke

Trogir – udaljenost 50 km
Zemunik – udaljenost 45 km

Vodoopskrba

Planiranim područjem industrijske zone Podi položen je magistralni vodoopskrbni cjevovod koji vodi od vodospremnika Kukalj do vodospremnika Jasenovac dimenzija Ø 400 mm. Iz vodospremnika Kukalj izgrađen je glavni odvod prema vodovodnoj mreži Poda Ø 600 mm.

Odvodnja

Industrijska zona Podi spojena je na sustav odvodnje Grada Šibenika.

Elektroenergetika

Izgrađena je TS Podi 110(30)/20(10) kV
Trenutno raspoloživa snaga cca 5 MW
U drugoj fazi opremanja TS koja je u pripremi biti će na raspolaganju 30 MW.

Pošta i telekomunikacije

Unutar zone je izgrađena DTK kanalizacijska mreža.
Dostupan optički telekomunikacijski kabel.

Luka i željeznički terminal

Udaljenost od industrijske zone Podi 5 km.

Terminal za putničko-trajektni promet

Dužina: 250 m
Širina: bez ograničenja
Gaz: 10,0 m
Visina: bez ograničenja

Terminal za prekrcaj generalnog i rasutog tereta

Dužina obale Dobrika: 240 m
Dubina obale: 9,80 m
Veličina broda: 30 000 DWT

Terminal za drvo

Dužina operativne obale: 310 m
Dubina obale: 7 m

Uvjeti građenja

Uvjeti građenja objekata

Uvjeti uređenja parcela

Skrolaj mišem prema dolje

Gospodarsko-proizvodna namjena

 • najveći koeficijent izgrađenosti Kig: 0.3
 • najmanji koeficijent izgrađenosti Kig: 0.1
 • najveći koeficijent iskorištenosti Kis: 0.6
 • minimalna površina čestice iznosi 5.000 m2
 • maksimalna površina čestice nije ograničena
 • najveća etažnost građevine (E) iznosi prizemlje+kat (E=Pr+1) uz mogućnost izvedbe podrumske etaže, odnosno visina građevine mjereno od kote zaravnatog terena do vijenca krova može iznositi najviše V=10m. Ukoliko tehnološki proces zahtijeva visina građevine može biti i viša.
 • minimalno 20% građevinske parcele mora biti uređeno kao zelenilo
 • unutar parcele potrebno je planirati dovoljan broj parkirališnih mijesta

Gospodarsko-poslovna namjena

 • najveći koeficijent izgrađenosti Kig: 0.4
 • najmanji koeficijent izgrađenosti Kig: 0.1
 • najveći koeficijent iskorištenosti Kis: 1.2
 • minimalna površina čestice iznosi 2.500 m2
 • maksimalna površina čestice nije ograničena
 • najveća etažnost građevine (E) iznosi prizemlje +2 kata+potkrovlje (E=Pr+2+Pk) uz mogućnost izvedbe podrumske etaže odnosno visina građevine mjereno od kote zaravnanog terena do vijenca krova može iznositi najviše V=13 m. Ukoliko tehnološki proces zahtijeva visina građevine može biti i viša.
 • minimalno 20% građevinske parcele mora biti uređeno kao zelenilo.
 • unutar parcele potrebno je planirati dovoljan broj parkirališnih mijesta.

Uvjeti natječaja

Osnovni elementi natječaja

Obveze prodavatelja i kupca

Skrolaj mišem prema dolje

Osnovni elementi ponude:

 • Naziv, adresu, telefon i osnovne podatke o ponuditelju
 • Potpune podatke o odgovornoj osobi ponuditelja
 • Dokaze o sposobnosti ponuditelja
 • Arhitektonsko idejno rješenje
 • Opis dosadašnjeg poslovanja
 • Poslovni plan investicije
 • Rok izgradnje i početka obavljanja djelatnosti
 • Ponuđena cijena po jednom metru četvornom koja ne smije biti manja od 5,00 € (slovima: pet eura) u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja
 • Dokaz o plaćanju jamčevine u visini od 10% od ukupne ponuđene cijene
 • Izjavu o prihvaćanju natječajne dokumentacije, uvjeta natječaja, Uputa ponuditeljima i Općih i posebnih uvjeta potpuno istovjetnu u sadržaju i obliku kako je preuzeta u prilogu natječajne dokumentacije, kod čega ta Izjava mora biti ovjerena pečatom i potpisom ponuditelja odnosno ovlaštene odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjerena u potpisu kod javnog bilježnika
 • Ostale dokaze i isprave sukladne Uputama ponuditeljima

Prodavatelj se obvezuje:

 • za prostor i potrebe gradilišta osigurati vodu i električnu energiju, kako bi kupac ostvario priključke o svom trošku
 • do završetka gradnje i pribavljanja uporabne dozvole, ukoliko prometnica već nijeizgrađena, istu izgraditi prema planu. Kupcima osigurati priključke za: električnu energiju, vodu, telefonsku mrežu, a sukladno planu uz prometnicu izgraditi hidrantsku mrežu.

Kupac se obvezuje:

 • Kupac nekretnine dužan je u roku od 18 mjeseci, računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, sukladno idejnom projektu pribaviti urednu lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta za gradnju, provesti parcelaciju i formiranje posebne zemljišne čestice, te započeti s gradnjom.
 • Kupac je dužan u roku od 36 mjeseci, računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, pribaviti urednu uporabnu dozvolu za izgrađeno sukladno idejnom projektu i dobivenoj potvrdi glavnog projekta, te započeti s obavljanjem djelatnosti.
 • Dopušteno je kupcu kupljenu nekretninu dati pod hipoteku radi osiguranja za pribavljanje sredstava za ostvarivanje investicijskog programa na kupljenoj parceli, ali u tom slučaju zabranjeno je kupljenu nekretninu dati kao zalog u okviru zajedničke hipoteke.

Tvrtke u zoni

Pravni subjekti koji posluju u zoni

---

Skrolaj mišem prema dolje
ZM Vikom

Strojna obrada metala


Industrius

Proizvodnja visokotlačnih cijevi i opremanje termoelektrana


Controlmatik

Proizvodnja mjerno regulacijske opreme za kloriranje


Dustom sails

Proizvodnja jedara, tendi za plovila


IDS

Strojna obrada metala


Ivanal

Proizvodnja aluminija, proizvoda za autoindustriju


Miab

Proizvodnja i građenje pročistača za vodu


Hidraulika Kurelja

Proizvodnja i servisiranje hidrauličnih konstrukcija


Ribar i more

Proizvodnja i servis plovila


Skelin Mont

Proizvodnja i ugradnja alu i pvc stolarije


Slatke stvari

Konditorska proizvodnja


Stolarija Gojanović

Proizvodnja i građenje pročistača za vodu


Viper

Prikupljanje i prerada poljoprivrednih proizvoda


Sid

Proizvodnja valovitog papira te ambalaže od kartona


JUA Frischeis

Prerada i prodaja repromaterijala za građevinarstvo i brodogradnju


Aluminium Export Import

Proizvodnja alu i strech folije za domaćinstvo


Automehanika Gavran

Strojna obrada metala i održavanje vozila


City Kebap

Obrada mesnih proizvoda i ugostiteljstvo


Ran

Proizvodnja građevinskih elemenata, armiračnica


Dva Marka

Proizvodnja betonske galanterije


Đambo Staklo

Proizvodnja i obrada stakla


Dunkić

Proizvodnja i servisiranje plovila


Protega Gradnja

Usluge svih vrsta radova auto dizalicama


Stolarija Rudi

Proizvodnja drvenog namještaja


Metal Produkt

Proizvodnja i razvoj elektroopreme, metalnih konstrukcija


Grubišić Atlas

Popravci i servisiranje teške mehanizacije


Feroterm d.o.o.

Prodaja keramike, sanitarija i opreme za grijanje


Eko Natura

Sakupljanje opasnog i neopasnog otpada


GLS

Domaće i međunarodne usluge u dostavi


Sibenal

Proizvodnja i montaža alu i pvc stolarije


Sense Esco

Energana na biomasu


Erak

Pržionica kave, trgovina na veliko


CIOS

Sakupljanje i prerada industrijskog otpada


As Eko

Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija


SeaTech d.o.o.

Proizvodnja plovila


Roveredo d.o.o.

Suha marina, prodaja nautičke opreme


Zunipro

Proizvodnja ventilacijskih i klimatizacijskih uređaja

Zamak

Proizvodnja i ugradnja alu i pvc stolarije


Collectio

El. instalacije


Termes Podi

Trgovina na veliko i malo


Cian

Sanitarna zaštita i zaštita okoliša


G.I.M. GASE

Servis i punjenje posuda pod tlakom


Bioulja

Sakupljanje i odvoz jestivog ulja


Zagrebačka pivovara

Veleprodaja pića


Motonautika Devčić

Servis brodskih motora


Korni

Proizvodnja vafel proizvoda


Sapunoteka

Etički i tradicijski inspiriran brend kozmetike


Zetro

Proizvodnja sladoleda


Kameni zid

Obrada kamena


Šibenik aluminiji

Proizvodnja aluminijske stolarije


Prerada Šibenik

Prerada biomase


Media Link

Proizvodnja i emitiranje TV programa


CIAK

Distribucija rezervnih dijelova i autoopreme te pionir ekološkog gospodarenja otpadom


Muster

Održavanje plovila


COSCO

Consulting


CANTABILE

Proizvodnja slastica


CARBO CAT

Servis za brodove i jahte


KREMIK SERVIS

Servis plovila


CROATIA ENERGY PROJECT

Proizvodnja i sušenje drvne sječke


ENERCON

Popravak električne opreme


ENERGOFLOOR

Montaža podnog grijanja


SRC

Karting


OBRT VICKO

Izrada tendi za plovila


FN-ELEKTROINSTALACIJE

Elektro instalacijski radovi


RITUAL MURTER

Proizvodnja sladoleda


Dokumenti

Pregled i preuzimanje dokumenata

---

Skrolaj mišem prema dolje

Fotogalerija

Podi Šibenik – industrijska zona

Fotografije zone

Skrolaj mišem prema dolje

Kontakt

Upiti i informacije

Obratite nam se s povjerenjem

Skrolaj mišem prema dolje

PODI-ŠIBENIK d.o.o.

Pravila privatnosti

Pravne informacije

Za korisnike internetske stranice

Skrolaj mišem prema dolje

Uvodno

Izdavač Internet stranice www.podi-sibenik.com je PODI ŠIBENIK d.o.o." sa sjedištem u Šibeniku, Velimira Škorpika 17b, OIB: 56846309370. (u daljnjem tekstu: „Izdavač“, “mi”, “nas”, “naš”), ujedno Voditelj obrade podataka. www.podi-sibenik.com je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača.

Korisnik Internet stranice www.podi-sibenik.com ili općenito usluga PODI ŠIBENIK d.o.o." je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.podi-sibenik.com ili koristila usluge (u daljnjem tekstu: „Korisnik“).

Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.podi-sibenik.com.

Općenito

Ova Pravila privatnosti propisuju uvjete i pravila koji se odnose na praksu postupanja u vezi s osobnim podacima Korisnika te objašnjavaju načine prikupljanja, obrade i zaštite osobnih podataka.

U tvrtki PODI ŠIBENIK d.o.o." znamo koliko je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna našim korisnicima i zato želimo biti jasni kako prikupljamo, koristimo i pohranjujemo osobne podatke.

Ova Pravila privatnosti primjenjuju se na bilo koju stranicu pod domenom www.podi-sibenik.com koja je u vlasništvu PODI ŠIBENIK d.o.o." ili bilo koji pristup uslugama putem interneta, neovisno o tome koriste li korisnici za pristup računalo, mobilni telefon, tablet ili drugi pametni uređaj.

Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice www.podi-sibenik.com i ostalih usluga putem interneta u skladu s istima.

Pravo korištenja ovih Internet stranica i usluga osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

Promjena Pravila privatnosti

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Pravila privatnosti. Ako dođe do promjene Pravila privatnosti, a Korisnik nastavi koristiti naše usluge ili Internet stranice www.podi-sibenik.com, smatra se da prihvaća Pravila privatnosti u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Pravila privatnosti važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama www.podi-sibenik.com. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Pravila privatnosti, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Potičemo da svaki Korisnik pažljivo pročita Pravila privatnosti, kao i sva dodatna pravila, da bi saznao kako se postupa u vezi njegovih osobnih podataka svaki puta kada koristi naše usluge ili web stranicu www.podi-sibenik.com.

Bitno je da Korisnik prati sva ažuriranja ovih Pravila privatnosti i drugih pravila korištenja web stranice i usluga. Iako nismo dužni, o pojedinim promjenama ovih Pravila privatnosti možemo obavijestiti Korisnike javnom objavom ili slanjem elektroničke pošte. Najnovija verzija ovih Pravila privatnosti uvijek će biti dostupna ovdje, a Korisnik može provjeriti datum promjene kako bi znao kada je bilo zadnje ažuriranje.

Kako prikupljamo podatke?

Osobne podatke Korisnika prikupljamo kada nam ih Korisnik pošalje ili dopusti njihovo korištenje. Primjerice, putem elektroničke pošte, telefonskim putem, poštom ili pisanim putem ili preko društvenih mreža putem kojih nas Korisnik može kontaktirati. U iznimnim slučajevima i kada Zakon to dopušta podatke Korisnika možemo dobiti i iz drugih izvora.

Koje podatke prikupljamo?

Kako bismo odgovorili na specifične upite Korisnika, personalizirali sadržaj Korisniku, prilagodili oglasne poruke u skladu s interesima ili ponašanjem Korisnika te općenito poboljšali korisničko iskustvo prikupljamo sljedeće podatke:

Podaci koje nam Korisnik izravno daje, a prikupljamo ih putem elektroničke pošte, društvenih mreža ili telefonskim putem.

 • Ime i prezime
 • Email adresa
 • Adresa, Poštanski broj, Grad
 • Broj telefona
 • Poruka ili upit Korisnika

Podaci o tome kako Korisnik koristi web stranicu www.podi-sibenik.com, koji uključuju podatke o uređajima i sustavima kojima Korisnik pristupa web stranici, poput vrste uređaja, vrste operativnog sustava, internetskog preglednika, IP adrese, i drugi podaci vezani uz sustave kojima Korisnik pristupa web stranici. 

Podaci zapisa koji putem kolačića prate ponašanje Korisnika na web stranici, a uključuju podatke o vremenu provedenom na web stranici, podatke dijagnostike i analitike, podatke o tijeku i koracima Korisnika na web stranici. Također, uključuju informacije i podatke o aktivnosti i interakciji Korisnika s web stranicom, koje koristimo za bolje razumijevanje potreba Korisnika ili mogućih problema, a u cilju poboljšanja iskustva Korisnika na web stranici. Više o tome kako koristimo podatke pohranjene u kolačićima pročitajte na stranici o kolačićima. 

Podaci o korištenju elektroničke pošte koji podrazumijevaju vrijeme otvaranja odgovora poslanog elektroničkom poštom, broj otvaranja i broj klikova na odgovor poslan elektroničkom poštom.    

Podaci dobiveni od treće strane, koji podrazumijevaju podatke od Korisnika i iz drugih javno dostupnih izvora koje dopušta Zakon, primjerice od društvenih mreža te ih možemo kombinirati s drugim podacima koje dobijemo od Korisnika. 

Drugi podaci, koje možemo prikupljati o Korisniku, o njegovom korištenju web stranice www.podi-sibenik.com ili njegovom korištenju naših usluga, a čiju vrstu i način prikupljanja ćemo objasniti na mjestu gdje se prikupljaju te ih obrađivati uz privolu Korisnika. Korisnik može uskratiti pružanje određenih osobnih podataka, no to može imati utjecaj na mogućnosti korištenja određenih usluga. Pojedine podatke Korisnik je dužan ustupiti, a PODI ŠIBENIK d.o.o." kao voditelj obrade dužan obrađivati prema Zakonu.

Kako koristimo podatke?

Osobni podaci prikupljeni od Korisnika mogu se koristiti u sljedeće svrhe:

 • U vezi s korištenjem naših usluga, odnosno mogućnosti odgovaranja na specifične upite Korisnika.
 • Radi kontaktiranja, što može uključivati i obradu podataka radi izrade poslovnog plana ili ponude.
 • Zbog poboljšanja općenitog korisničkog iskustva na web stranici, razumijevanju želja i potreba Korisnika i poboljšanja naših usluga.
 • Za slanje obavijesti putem elektroničke pošte, poput obavijesti o posebnim ponudama, beneficijama, natječajima ili edukativnih materijala.
 • Radi dijeljenja osobnih podataka s našim Ugovornim izvršiteljima obrade podataka, poput naših IT i infrastrukturnih partnera, knjigovodstvenog servisa.
 • Radi obrade koja je nužna prema Zakonu i drugih zakona koji nas to obvezuju.

Kako pohranjujemo podatke?

Podatke Korisnika pohranjujemo na vlastitim serverima lociranim u Hrvatskoj i na serverima ponuđača usluga u oblaku koji se nalaze u EU i SAD-u.

Pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke i od onih korisnika koji su dali osobnu privolu za njihovu obradu i u svrhe koje ne izlaze iz svrha navedenim u ovim Pravilima privatnosti. U slučaju iznimne pohrane i obrade podataka, koja nije obuhvaćena ovim Pravilima privatnosti Korisnik će prethodno o tome biti obaviješten. Zaštita privatnosti osobnih podataka je trajna te poduzimamo sve mjere zaštite istih u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Prema Zakonu podaci se čuvaju 10 godina, dok se prema Zakonu o računovodstvu računovodstveni podaci čuvaju 11 godina.

Za više informacija o tome gdje i koliko dugo se pohranjuju podaci Korisnika molimo Vas da nas kontaktirate na sluzbenik@podi-sibenik.com.

Kako štitimo osobne podatke Korisnika?

Osobne podatke Korisnika i njihovu zaštitu shvaćamo ozbiljno te trajno primjenjujemo odgovarajuće organizacijske, fizičke i tehničke mjere kako bi zaštitili sve osobne podatke koje prikupljamo.

U svrhu zaštite osobnih podataka poduzeli smo niz mjera:

 • Pravilnik o zaštiti i obradi podataka klijenata PODI ŠIBENIK d.o.o."
 • Procjena rizika i sigurnosti informatičke opreme i servera na kojima se pohranjuju osobni podaci.
 • Upotreba sigurnih i pouzdanih servera za pohranu podataka.
 • Pažljiv i odgovoran izbor Izvršitelja obrade te potpisivanje ugovora o zaštiti podataka sa svim izvršiteljima obrade podataka.
 • Osposobljavanja zaposlenika o važnosti povjerljivosti, održavanja sigurnosti i privatnosti i postupanja u vezi s osobnim podacima Korisnika.
 • Imenovanje ovlaštene osobe (Službenika) za zaštitu i čuvanje osobnih podataka.

Osobne podatke Korisnika nećemo dostavljati, prodavati ili ustupiti trećim stranama, osim onima koji su navedeni u ovim Pravilima privatnosti te onima s kojima imamo Ugovor o zaštiti osobnih podataka. Podatke iznimno možemo dostaviti trećoj strani ako je to neophodno za zaštitu vitalnih interesa Korisnika, zakonski obvezno, potrebno u svrhu pravnih postupaka, izričito zatraženo od strane Korisnika ili neophodno za odgovor njegovom zahtjevu.

Osobne podatke za koje više ne postoji osnova ili privola za obrađivanje možemo zadržati u svrhe čuvanja povijesti komunikacije, ali iste nećemo obrađivati niti na koji način te ćemo ih čuvati od bilo kojeg neovlaštenog pristupa ili upotrebe.

Bitno je istaknuti kako, bez obzira na mjere zaštite osobnih podataka koje poduzimamo, nijedno internetsko mjesto, elektronički prijenos, računalna mreža ili bežična veza nisu posve sigurni.

Koja su prava Korisnika u vezi s osobnim podacima?

Korisnik u svakom trenutku bez navođenja razloga može zatražiti svoja prava vezano uz osobne podatke koji se obrađuju, osim vezano za one podatke koje prikupljamo s obzirom na Zakon. Ta prava podrazumijevaju:

 • Pravo na uvid u osobne podatke i svrhe njihove obrade
 • Pravo na izmjenu osobnih podataka
 • Pravo na brisanje osobnih podataka
 • Pravo na ograničenu obradu osobnih podataka i pravo na izmjenu svrhe obrade
 • Pravo na slanje osobnih podataka
 • Pravo na povlačenje privola za obradu osobnih podataka

Korisnik može svoja prava vezano uz osobne podatke provesti slanjem email poruke na sluzbenik@podi-sibenik.com ili poštanskim putem.

Kontakt

Ako imate bilo kakvo pitanje o obradi ili zaštiti osobnih podataka kontaktirajte nas na sluzbenik@podi-sibenik.com ili na adresu PODI ŠIBENIK d.o.o.", Velimira Škorpika 17b, ŠIBENIK.

U slučaju da smatrate da u vezi s vašim podacima ne postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i GDPR uredbom te ako isto ne možete riješiti u suradnji s nama, pritužbu možete podnijeti nadležnom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka.


Zadnja izmjena: 12.05.2023.

Izjava o kolačićima

Pravne informacije

Za korisnike internetske stranice

Skrolaj mišem prema dolje

Uporaba 'Kolačića'

Kako bi ova internetska stranica radila pravilno te u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo pohraniti malenu količinu podataka odnosno pristupiti tim već pohranjenim podacima (tzv. cookies datoteke ili "kolačići"). Preko 90 % svih internetskih stranica koristi ovu praksu, no prema propisima Republike Hrvatske i Europske Unije obvezni smo prije spremanja "kolačića" zatražiti vašu privolu. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu 'kolačića'. Blokiranjem "kolačića" i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće vam biti dostupne.

Što su kolačići?

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo Korisnika od strane Internet stranice koju Korisnik posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke Korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što Korisnik naknadno opet posjeti istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama Korisnika.

Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice www.podi-sibenik.com, daljnja unaprjeđenja te poboljšanja iskustva Korisnika u pregledavanju, Internet stranica www.podi-sibenik.com na računalo Korisnika pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće).

Korištenjem Internet stranica www.podi-sibenik.com bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo Korisnika, Korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ako Korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu Korisnika bit će onemogućeno, a Korisnik će i nadalje biti u mogućnosti pregledavati Internet stranicu www.podi-sibenik.com, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.

Kako koristimo kolačiće?

Web stranica www.podi-sibenik.com može koristiti kolačiće i pohranjivati ih na uređaj Korisnika. Kolačiće koristimo kako bismo znali kada i kako Korisnik koristi web stranicu www.podi-sibenik.com, a u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva Korisniku. Kolačiće koristimo zbog nekoliko svrha. Kako bi omogućili normalno funkcioniranje web stranice www.podi-sibenik.com, pregled cjelokupnog sadržaja te zadovoljili sve tehničke preduvjete za normalan rad web stranice koristimo kolačiće koje nazivamo “Strogo neophodni kolačići”. Kolačiće koji nisu neophodni, ali uvelike utječu na korisničko iskustvo na www.podi-sibenik.com nazivamo “Statistički kolačići”. Oni nam omogućuju praćenje i analizu prometa na web stranici, kako bismo saznali na koji način se web stranica koristi.

Neophodni kolačići

Neophodni kolačići su nužni za normalan prikaz i rad web stranice www.podi-sibenik.com. Oni omogućuju da se web stranica, njen sadržaj i sve funkcionalnosti u ci jelosti prikažu Korisniku. S obzirom da su ovi Kolačići nužni za funkcioniranje web stranice, oni se ne mogu isključiti na samoj web stranici, ali ih Korisnik može obrisati ili blokirati u postavkama svog web preglednika.

Statistički kolačići

Web stranica www.podi-sibenik.com ne koristi Statističke kolačiće, ali server bilježi osnovne podatke o posjetama stranici bez uporabe kolačića.

Mogu li se kolačići isključiti?

Neophodni kolačićići ne mogu se isključiti jer su nužni za pravilno prikazivanje internetske stranice koju Korisnik koristi.

Isključivanjem ili blokiranjem spremanja kolačića Korisnik i dalje može pregledavati i koristiti web stranicu www.podi-sibenik.com, no postoji vjerojatnost da određene mogućnosti ili funkcionalnosti web stranice neće biti dostupne.

Kako onemogućiti "kolačiće"

Onemogućavanjem "kolačića" odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje "kolačića" na vašem računalu. Postavke "kolačića" mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskom pregledniku.

Za informacije o postavkama "kolačića", odaberite internetski preglednik koji koristite. 

Ako onemogućite "kolačiće", nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na internetskim stranicama.

Kakve kolačiće koristimo?

Pojedini kolačići uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika i to Strogo nužni kolačići. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke i to PH_HPXY_CHECK i PHPSESSID.

Ako koristite našu web stranicu bez promjene postavki preglednika, pretpostavit ćemo da ste suglasni s primanjem svih kolačića s naše web-stranice. Većina preglednika nudi mogućnost brisanja pojedinačnih kolačića, uključujući i kolačiće naše web stranice.

Postoje vanjski servisi koji korisniku mogu spremati ograničene kolačiće. Ovi kolačići nisu spremljeni od strane ove web stranice ili su spremljeni kako bi vanjski servis bio povezan sa stranicom te služe za normalno funkcioniranje mogućnosti prikaza pojedinih funkcionalnosti i/ili praćenja statistike. Vanjski servisi koji se koriste na ovoj stranici postavljaju određene kolačiće poput prikaz karte, Facebook Meta, prikaz fontova i/ili drugi nisu pod nadzorom podi-sibenik.com i ne možemo odgovarati za njihovo prikupljanje jer iste ni ne pohranjujemo Korisniku.

Koje podatke prikupljamo?

U svrhu pohranjivanja i korištenja kolačića www.podi-sibenik.com prikuplja i obrađuje sljedeće podatke Korisnika: podatak o IP adresi, podatke o korištenju web stranice te podatke o ponašanju i navikama Korisnika koji se zapisuju direktno na server bez uporabe kolačića.

Gdje saznati više informacija?

Ako imate dodatnih pitanja o kolačićima ili kako kolačiće prikuplja i koristi web stranica www.podi-sibenik.com, molimo obratite se na email sluzbenik@podi-sibenik.com.


Zadnja izmjena: 12.05.2023.